แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น รายงานข้อมูลสารสนเทศ (IRC) 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น รายงานข้อมูลสารสนเทศ (IRC)