แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

/
2

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O net ปีการศึกษา2556 ณ สนามสอบโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม

/
3

จัดอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกวัน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี


          

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O net ปีการศึกษา2556 ณ สนามสอบโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม


          

จัดอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกวัน