แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านวังกุง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

๑.อบรบการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว โครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา  

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านวังกุงได้นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรบการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว โครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา  

ณ  อาคารสุนันทาพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ๓

/
2

๒.นักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขัน To Be Number One 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นำโดย  นำโดยนางปริญญา เคล้าโนนคร้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขัน To Be Number One ประเภทประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ณ ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one เป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด โดยได้รับรางวัล รองชนะอันดับที่ ๕

/
3

๓.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  เข้ารับการทดสอบประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) (งานวิชาการ)

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นำโดย  โรงเรียนบ้านวังกุงได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  เข้ารับการทดสอบประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านท่ากูบ การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส

/
4

๔.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เข้าร่วมกิจกรรมเข้า ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  ณ  ลูกเสือศรีสวาท

วันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นำโดยนางปริญญา เคล้าโนนคร้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เข้า เข้าร่วมกิจกรรมเข้า ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  ณ  ลูกเสือศรีสวาท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระยะเวลา  ๒  วัน  ๑  คืน  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

๑.อบรบการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว โครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา  

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านวังกุงได้นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรบการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว โครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา  

ณ  อาคารสุนันทาพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ๓


          

๒.นักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขัน To Be Number One 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นำโดย  นำโดยนางปริญญา เคล้าโนนคร้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขัน To Be Number One ประเภทประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ณ ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one เป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด โดยได้รับรางวัล รองชนะอันดับที่ ๕


          

๓.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  เข้ารับการทดสอบประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) (งานวิชาการ)

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นำโดย  โรงเรียนบ้านวังกุงได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  เข้ารับการทดสอบประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านท่ากูบ การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส


          

๔.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เข้าร่วมกิจกรรมเข้า ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  ณ  ลูกเสือศรีสวาท

วันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นำโดยนางปริญญา เคล้าโนนคร้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชับใหญ่วิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เข้า เข้าร่วมกิจกรรมเข้า ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  ณ  ลูกเสือศรีสวาท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระยะเวลา  ๒  วัน  ๑  คืน  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย