แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โรงเรียนบ้านวังขอนสัก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

งานบริหารงานทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ 

1. การอบรมโครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข

2. การแข่งขันกีฬาฟุตซอล To be number one อำเภอซับใหญ่

3. การอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านยาเสพติด ตามโครงการสถานศึกษาขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

4. การมองเกรียติบัตรห้องเรียนสีขาว

5. การหาสารเสพติดนักเรียน

6. ร่วมอบรมโครงการเยาวชนยุคใหม่ร่วมใจต้านัยยาเสพติด

7. การแข่งขัน To Be Number One ประเภทประถมศึกษาปีที่ 1-6 

8. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีลูกเสือสามัญ

 

/
2

งานวิชาการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ 

1. การทดสอบความสามารถในการอ่าน (RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

/
3

งานบริหารงานนโยบาย เดือนกุมาพันธ์ 2566 ดังนี้ 

1. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

/
หลักฐานอ้างอิง
          

งานบริหารงานทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ 

1. การอบรมโครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข

2. การแข่งขันกีฬาฟุตซอล To be number one อำเภอซับใหญ่

3. การอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านยาเสพติด ตามโครงการสถานศึกษาขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

4. การมองเกรียติบัตรห้องเรียนสีขาว

5. การหาสารเสพติดนักเรียน

6. ร่วมอบรมโครงการเยาวชนยุคใหม่ร่วมใจต้านัยยาเสพติด

7. การแข่งขัน To Be Number One ประเภทประถมศึกษาปีที่ 1-6 

8. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีลูกเสือสามัญ

 


          

งานวิชาการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ 

1. การทดสอบความสามารถในการอ่าน (RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


          

งานบริหารงานนโยบาย เดือนกุมาพันธ์ 2566 ดังนี้ 

1. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)