แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

แนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา2566

/
2

ประชุมภาคี 4ฝ่าย

/
3

การทดสอบ National Test (NT) ประจำปีการศึกษา 2565

/
4

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

/
5

กิจกรรมวิชาการ Open Hourse ประจำปีการศึกษา 2565

/
6

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

แนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา2566


          

ประชุมภาคี 4ฝ่าย


          

การทดสอบ National Test (NT) ประจำปีการศึกษา 2565


          

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา


          

กิจกรรมวิชาการ Open Hourse ประจำปีการศึกษา 2565


          

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565