แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุรังสรรค์) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /
2โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) ได้รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดย นางวาสนา ตาลทอง ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้แทน เพื่อประเมินดังกล่าว /
หลักฐานอ้างอิง
          โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุรังสรรค์) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
          โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) ได้รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดย นางวาสนา ตาลทอง ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้แทน เพื่อประเมินดังกล่าว