แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านเดื่อ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1 วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเดื่อนำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ได้แก่ เด็กหญิงพิชชาอร ใจทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เนื่องในงานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ เจ้าพ่อพญาแลองค์ประจำอำเภอจัตุรัสและพิธีถวายช้าง ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอจัตุรัส /
2วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเดื่อ นำโดย นางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ คณะครู และนักเรียนดำเนินการสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนักเรียนเข้าสอบจำนวน ๙ คน การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทุกท่านมา ณ ที่นี้ /
3 วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเดื่อ นำโดย นางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมภาคี ๔ ฝ่าย ในการจัดซื้อหนังสือ อุปกรณ์การเรียน การปรึกษา มติเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน /
4วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเดื่อ นำโดยนางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเดื่อ คณะครูและบุคลากร นักเรียนจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open house ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานเชิงวิชาการของผู้เรียนและครู อันเกิดจากกิจกรรมการเรียน การสอนในปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนทุกชั้น มอบทุนการศึกษา และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของนักเรียน การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สนุกสนาน นักเรียนได้ความรู้และประสบการณ์ /
5วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเดื่อ ได้รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยนางวาสนา ตาลทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้มาเป็นคณะกรรมการการประเมิน พร้อมทั้งเสนอแนะให้แนวทางและเป็นกำลังใจให้คณะครูโรงเรียนบ้านเดื่อในการประเมินติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต่อไป /
6วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ สถานีตำรวจอำเภอจัตุรัส ร่วมกับโรงเรียนบ้านเดื่อ โรงเรียนบ้านตลาด (คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนบ้านร้านหญ้า และโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน /
7วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเดื่อ นำโดย นางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ชั้นอนุบาล ๓ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อในระดับชั้นต่อไป /
หลักฐานอ้างอิง
           วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเดื่อนำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ได้แก่ เด็กหญิงพิชชาอร ใจทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เนื่องในงานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ เจ้าพ่อพญาแลองค์ประจำอำเภอจัตุรัสและพิธีถวายช้าง ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอจัตุรัส
          วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเดื่อ นำโดย นางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ คณะครู และนักเรียนดำเนินการสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนักเรียนเข้าสอบจำนวน ๙ คน การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทุกท่านมา ณ ที่นี้
           วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเดื่อ นำโดย นางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมภาคี ๔ ฝ่าย ในการจัดซื้อหนังสือ อุปกรณ์การเรียน การปรึกษา มติเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน
          วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเดื่อ นำโดยนางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านเดื่อ คณะครูและบุคลากร นักเรียนจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open house ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานเชิงวิชาการของผู้เรียนและครู อันเกิดจากกิจกรรมการเรียน การสอนในปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนทุกชั้น มอบทุนการศึกษา และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของนักเรียน การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สนุกสนาน นักเรียนได้ความรู้และประสบการณ์
          วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเดื่อ ได้รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยนางวาสนา ตาลทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้มาเป็นคณะกรรมการการประเมิน พร้อมทั้งเสนอแนะให้แนวทางและเป็นกำลังใจให้คณะครูโรงเรียนบ้านเดื่อในการประเมินติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต่อไป
          วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ สถานีตำรวจอำเภอจัตุรัส ร่วมกับโรงเรียนบ้านเดื่อ โรงเรียนบ้านตลาด (คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนบ้านร้านหญ้า และโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
          วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านเดื่อ นำโดย นางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ชั้นอนุบาล ๓ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อในระดับชั้นต่อไป