แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านสำโรงโคก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

/
2

ขอขอบคุณบริษัทเอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องกรองน้ำ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม


          

ขอขอบคุณบริษัทเอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องกรองน้ำ