แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1งานบริหารทั่วไป มีนาคม /
2งานบริหารงบประมาณ มีนาคม /
3งานบริหารวิชาการ มีนาคม /
หลักฐานอ้างอิง
          งานบริหารทั่วไป มีนาคม
          งานบริหารงบประมาณ มีนาคม
          งานบริหารวิชาการ มีนาคม