แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 3 มีนาคม 2566 ศูนย์ปฏิบัติธรรมรักษาบ้านคงคาล้อม ได้มาบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพฤติกรรมเด็กให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงามเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ครูอาจารย์ และพลเมืองดีของชาติ

/
2

วันที่ 4 มีนาคม 2566 นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม นำคณะครู นักเรียนร่วมงานประจำปี ณ ศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์ แม่อินทนินท์ พูนทรัพย์ โดยภายในงานมีการแสดงของนักเรียนร่วมด้วย

/
3

วันที่ 8 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านสีะสี่เหลี่ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จัดตลาดนัดอาชีพนักเรียน เพื่อฝึกทักษะอาชีพในเรื่องการค้าขายให้กับนักเรียนในครั้งนี้

/
4

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล อำเภอจัตุรัส จำนวน 1 ทุน คือ เด็กหญิงพัชรินทร์ ภิรมย์ชม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

/
5

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ  นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกี้อ รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวจริยา รัตนพิทักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวธิดา จันทึก นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่ ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนให้แก่ เด็กชายธนบดี ขึ้นเสา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องจากนักเรียนประสบอุบัติเหตุลื่นล้ม ขณะที่ทำความสะอาดอาคารเอนกประสงค์

/
6

โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ดำเนินการสอบ NT (National Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

/
7

14 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมได้ต้อนรับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย รองฯพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ พรอมคณะ ได้มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ ด.ช.ธนบดี ขึ้นเสา นักเรียนชั้นป.5 และตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูผู้สอนทุกชั้นเรียน 

/
8

15 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมจัดสอบ NT นักเรียนชั้น ป.3 จำนวน 13 คน โดยมีผอ.เวชพิสิฐ โสพิลา เป็นประธานสนามสอบ ครูเด่นนภา แกมมะณี และครูวิมลรัตน์ พันธ์ผล รร.บ้านหลุบงิ้ว เป็นคณะกรรมการ

/
9

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา
เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ครั้งที่ 1  (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

/
10 27 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา /
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 3 มีนาคม 2566 ศูนย์ปฏิบัติธรรมรักษาบ้านคงคาล้อม ได้มาบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพฤติกรรมเด็กให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงามเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ครูอาจารย์ และพลเมืองดีของชาติ


          

วันที่ 4 มีนาคม 2566 นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม นำคณะครู นักเรียนร่วมงานประจำปี ณ ศาลเจ้าพ่อสมบูรณ์ แม่อินทนินท์ พูนทรัพย์ โดยภายในงานมีการแสดงของนักเรียนร่วมด้วย


          

วันที่ 8 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านสีะสี่เหลี่ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จัดตลาดนัดอาชีพนักเรียน เพื่อฝึกทักษะอาชีพในเรื่องการค้าขายให้กับนักเรียนในครั้งนี้


          

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล อำเภอจัตุรัส จำนวน 1 ทุน คือ เด็กหญิงพัชรินทร์ ภิรมย์ชม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


          

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นายเวชพิสิฐ โสพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ  นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกี้อ รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวจริยา รัตนพิทักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวธิดา จันทึก นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่ ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนให้แก่ เด็กชายธนบดี ขึ้นเสา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เนื่องจากนักเรียนประสบอุบัติเหตุลื่นล้ม ขณะที่ทำความสะอาดอาคารเอนกประสงค์


          

โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ดำเนินการสอบ NT (National Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566


          

14 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมได้ต้อนรับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย รองฯพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ พรอมคณะ ได้มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ ด.ช.ธนบดี ขึ้นเสา นักเรียนชั้นป.5 และตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูผู้สอนทุกชั้นเรียน 


          

15 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมจัดสอบ NT นักเรียนชั้น ป.3 จำนวน 13 คน โดยมีผอ.เวชพิสิฐ โสพิลา เป็นประธานสนามสอบ ครูเด่นนภา แกมมะณี และครูวิมลรัตน์ พันธ์ผล รร.บ้านหลุบงิ้ว เป็นคณะกรรมการ


          

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา
เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ครั้งที่ 1  (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)


           27 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา