แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ด้วยวันที่ 9 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา โดยครูสุมาลี  สวัสดิ์วงษ์  นำตัวแทนผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 1 ราย เข้ารับทุน ณ ที่ว่าการอำเภอจัตุรัส เนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566

/
2

ด้วยวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา โดยครูณรงค์ สีหามาตย์ เป็นประธานดำเนินการสอบ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  เพื่อวัดและประเมินผลความสามารถด้านผู้เรียน 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ด้วยวันที่ 9 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา โดยครูสุมาลี  สวัสดิ์วงษ์  นำตัวแทนผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 1 ราย เข้ารับทุน ณ ที่ว่าการอำเภอจัตุรัส เนื่องในงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566


          

ด้วยวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา โดยครูณรงค์ สีหามาตย์ เป็นประธานดำเนินการสอบ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  เพื่อวัดและประเมินผลความสามารถด้านผู้เรียน