แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ