แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

๑.   การสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕

     วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)  ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จำนวน  ๓๗  คน  เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET  ณ  โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)

๒.  การสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕

     วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)  ได้ดำเนินการสอบ RT  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  จำนวน  ๓๔  คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนละนาม จำนวน   ๕  คน โดยมี  นางสาวอรอนงค์  อิ่มวิเศษ  นายอานนท์  แน่นอุดร  ครูโรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)  นางสาวพิมพ์ลภัส  โชคดุลย์  และนางสาวกาญจนสุดา  สุธรรม ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)  เป็นกรรมการสอบ

๓.  โครงการส่งเสริมการอ่านสายสัมพันธ์พี่น้อง

     วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจัตุรัส ร่วมกับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจัตุรัส ได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านสายสัมพันธ์พี่น้อง เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖

๔.  แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา

     วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ได้มาแนะแนวศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

/
2

การมอบเงินช่วงรอยต่อ ของนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และอนุบาล  3 และเงินปัจจัยพื้นฐานยากจน ภาคเรียนที่ 2 คนละ 500 บาท

/
หลักฐานอ้างอิง
          

๑.   การสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕

     วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)  ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  จำนวน  ๓๗  คน  เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET  ณ  โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)

๒.  การสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕

     วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)  ได้ดำเนินการสอบ RT  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  จำนวน  ๓๔  คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนละนาม จำนวน   ๕  คน โดยมี  นางสาวอรอนงค์  อิ่มวิเศษ  นายอานนท์  แน่นอุดร  ครูโรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)  นางสาวพิมพ์ลภัส  โชคดุลย์  และนางสาวกาญจนสุดา  สุธรรม ครูโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)  เป็นกรรมการสอบ

๓.  โครงการส่งเสริมการอ่านสายสัมพันธ์พี่น้อง

     วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจัตุรัส ร่วมกับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอจัตุรัส ได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านสายสัมพันธ์พี่น้อง เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ – ๖

๔.  แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา

     วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ได้มาแนะแนวศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖


          

การมอบเงินช่วงรอยต่อ ของนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และอนุบาล  3 และเงินปัจจัยพื้นฐานยากจน ภาคเรียนที่ 2 คนละ 500 บาท