แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันศุกร์ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 กลุ่มจิตอาสา เบส บูชิดะ นำโดยประธานกลุ่มได้มอบเงินบริจาค เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน และเข้าหารือการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันศุกร์ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 กลุ่มจิตอาสา เบส บูชิดะ นำโดยประธานกลุ่มได้มอบเงินบริจาค เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน และเข้าหารือการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน