แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1งานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ได้รณรงค์เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด นำนักเรียนไปทัศนศึกษาและอื่น ๆ /
2งานวิชาการของโรงเรียนมีการนิเทศภายใน ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีการส่งครูเข้าร่วมการอบรมพัฒนาต่าง ๆ และมีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ /
3งานบริหารงานบุคลได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนและการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 1 ปี) /
หลักฐานอ้างอิง
          งานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ได้รณรงค์เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด นำนักเรียนไปทัศนศึกษาและอื่น ๆ
          งานวิชาการของโรงเรียนมีการนิเทศภายใน ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีการส่งครูเข้าร่วมการอบรมพัฒนาต่าง ๆ และมีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
          งานบริหารงานบุคลได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนและการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (ระยะเวลา 1 ปี)