แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านส้มป่อย
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

        วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านส้มป่อย ได้รับเกียรติจากนายอรุณชัย ชัยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากทางโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านส้มป่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมพื้นฐานยึดมั่นและ ปฏิบัติตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ พัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า

/
หลักฐานอ้างอิง
          

        วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายวิโรจน์ เคนเหลื่อม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านส้มป่อย ได้รับเกียรติจากนายอรุณชัย ชัยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากทางโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านส้มป่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมพื้นฐานยึดมั่นและ ปฏิบัติตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ พัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า