แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านโนนเชือก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

/
2

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2565

/
3

การประเมินคุณภาพของผู้เรียน (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

/
4

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566


          

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2565


          

การประเมินคุณภาพของผู้เรียน (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565


          

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565