แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านหนองม่วง  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ในระหว่างวันที่ 2-3  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2566  และเป็นลูกเสือเนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 4-6  จำนวน ๗๓ คน  ผู้กำกับและรองผู้กำกับ จำนวน 12 คน  ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านหนองม่วง  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ในระหว่างวันที่ 2-3  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2566  และเป็นลูกเสือเนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 4-6  จำนวน ๗๓ คน  ผู้กำกับและรองผู้กำกับ จำนวน 12 คน  ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ทุกประการ