แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านหนองโดน
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม  2565 ของ  นายอัศวเดช  พรทิตยกุล 

 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม  2565 ของ  นายอัศวเดช  พรทิตยกุล