แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1การจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ /
2การจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง /
3การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา /
4การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ /
หลักฐานอ้างอิง
          การจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
          การจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง
          การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
          การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ