แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1
พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนพัฒนาการศึกษา ”กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก"  วันอาทิตย์ที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๖ (ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๔)   ณ  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก  ตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ
/
หลักฐานอ้างอิง
          
พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนพัฒนาการศึกษา ”กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก"  วันอาทิตย์ที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๖ (ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๔)   ณ  อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก  ตำบลหนองบัวโคก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ