แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่ 2-3 มีนาคม 2566 นำโดยนายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา&ค่ายกิตตินันท์แคมป์ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี

/
หลักฐานอ้างอิง
          

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่ 2-3 มีนาคม 2566 นำโดยนายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา&ค่ายกิตตินันท์แคมป์ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี