แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ (ชั้น ป.4-ป.6) ประจำปีการศึกษา 2565 

 

/
2

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

/
3

กิจกรรมงานวันแห่งความภูมิใจ(ปัจฉิมนิเทศ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

/
4

การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ (ชั้น ป.4-ป.6) ประจำปีการศึกษา 2565 

 


          

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565


          

กิจกรรมงานวันแห่งความภูมิใจ(ปัจฉิมนิเทศ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


          

การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565