แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

  งานบริหารงานทั่วไป เดือนกุมภาพันธ์

/
2

เดือนกุมภาพันธ์ งานวิชาการ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

  งานบริหารงานทั่วไป เดือนกุมภาพันธ์


          

เดือนกุมภาพันธ์ งานวิชาการ