แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนจอมแก้ววิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ตรวจสุขภาพทางช่องปาก วัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองนักเรียนก่อนเข้ารับบริการทางทันตกรรม ทำให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งการตัดสินใจ    ในการรักษาขึ้นอยู่กับการซักประวัติเพิ่มเติมดุลยพินิจของทันตแพทย์

/
2

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย ฝึกความอดทน รู้จักการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น รู้จักการอยู่ร่วมกันและการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

/
3

ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน       จอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา         ประจำปี 2566 ณ วัดป่าศรีสุขอุดมศักดิ์ ต.เกาะมะนาว อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยจัดกิจกรรมสวดมนต์ แผ่เมตตา และปฏิบัติสมาธิ เจริญภาวนา เพื่อระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลักธรรมสำคัญอันเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหลักธรรมสำคัญ 3 ประการได้แก่ การกระทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตให้ผ่องใส และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ รักษาประเพณี ขนมธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

/
4

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565          จำนวน 14 ทุน ทุนละ 500 บาท โดยได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสำหรับดูแลนักเรียนทุน

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ตรวจสุขภาพทางช่องปาก วัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองนักเรียนก่อนเข้ารับบริการทางทันตกรรม ทำให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งการตัดสินใจ    ในการรักษาขึ้นอยู่กับการซักประวัติเพิ่มเติมดุลยพินิจของทันตแพทย์


          

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย ฝึกความอดทน รู้จักการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น รู้จักการอยู่ร่วมกันและการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข


          

ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน       จอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา         ประจำปี 2566 ณ วัดป่าศรีสุขอุดมศักดิ์ ต.เกาะมะนาว อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยจัดกิจกรรมสวดมนต์ แผ่เมตตา และปฏิบัติสมาธิ เจริญภาวนา เพื่อระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลักธรรมสำคัญอันเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหลักธรรมสำคัญ 3 ประการได้แก่ การกระทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตให้ผ่องใส และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ รักษาประเพณี ขนมธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย


          

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแก้ววิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565          จำนวน 14 ทุน ทุนละ 500 บาท โดยได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสำหรับดูแลนักเรียนทุน