แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ด้วยวันที่ 3 มีนาคม 2566  นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนดคกเพชรวิทยาคาร และคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของโคงการโรงเรียนวิถีพุทธ

/
2

วันที่ 9  มีนาคม 2566 นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร  และคณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านทักษะชีวิตและการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ภานนอกสถานศึกษา

/
3

ด้วยวันที่ 15 มีนาคม 2566 นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เป็นประธานดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT  การทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์  ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565  ได้รับการตรวจเยี่ยมจากศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายเพชรเริงรมย์ เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน ณ สนามสอบโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารในการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

/
4ด้วยวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยนายปรีชา ไทยแท้ พร้อมด้วยคณะครู รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565 จากคณะครู ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป /
5ด้วยวันที่ 22-24 มีนาคม 2566 โดยนายปรีชา ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมพิธีเปิดกีฬาต้านยาเสพติด ภายใต้ชื่อโคกเพชรพัฒนา เกมส์ ครั้งที่ 22 ได้ให้ความอนุเคราะห์ผู้ตัดสินกีฬา จำนวน 4 คน ในการนี้โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี /
6ด้วยวันที่ 17 มีนาคม 2566 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรมopen House และงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานเชิงวิชาการของนักเรียนและครู อันเกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษากิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย /
หลักฐานอ้างอิง
          

ด้วยวันที่ 3 มีนาคม 2566  นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนดคกเพชรวิทยาคาร และคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของโคงการโรงเรียนวิถีพุทธ


          

วันที่ 9  มีนาคม 2566 นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร  และคณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านทักษะชีวิตและการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ภานนอกสถานศึกษา


          

ด้วยวันที่ 15 มีนาคม 2566 นำโดยนายปรีชา  ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร เป็นประธานดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT  การทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์  ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565  ได้รับการตรวจเยี่ยมจากศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายเพชรเริงรมย์ เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน ณ สนามสอบโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารในการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


          ด้วยวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยนายปรีชา ไทยแท้ พร้อมด้วยคณะครู รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565 จากคณะครู ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
          ด้วยวันที่ 22-24 มีนาคม 2566 โดยนายปรีชา ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมพิธีเปิดกีฬาต้านยาเสพติด ภายใต้ชื่อโคกเพชรพัฒนา เกมส์ ครั้งที่ 22 ได้ให้ความอนุเคราะห์ผู้ตัดสินกีฬา จำนวน 4 คน ในการนี้โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคารได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
          ด้วยวันที่ 17 มีนาคม 2566 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร จัดกิจกรรมopen House และงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานเชิงวิชาการของนักเรียนและครู อันเกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษากิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย