แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย นำโดย นายปรีชา ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย และคณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียง นำผลผลิตที่ได้ไปประกอบอาหารกลางวัน และออกจำหน่ายให้กับผู้ปกครองบ้านโคกตาเมา 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย นำโดย นายปรีชา ไทยแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย และคณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียง นำผลผลิตที่ได้ไปประกอบอาหารกลางวัน และออกจำหน่ายให้กับผู้ปกครองบ้านโคกตาเมา