แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ได้ดำเนินการประเมินความสามารถผู้เรียน(NT)ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายงานดังภาพ

/
2

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖  โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่๓และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้กับนักเรียนปีการศึกษษ ๒๕๖๕ รายงานดังภาพ

/
3

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House )

เพื่อแสดงผลงานของโรงเรียน ผลงานนักเรียน ให้ผู้ปกครองได้เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

/
4

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)รับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวดอกไม้ ชินโคตร ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ได้ดำเนินการประเมินความสามารถผู้เรียน(NT)ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายงานดังภาพ


          

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖  โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่๓และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้กับนักเรียนปีการศึกษษ ๒๕๖๕ รายงานดังภาพ


          

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House )

เพื่อแสดงผลงานของโรงเรียน ผลงานนักเรียน ให้ผู้ปกครองได้เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์


          

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)รับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวดอกไม้ ชินโคตร ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓