แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านซับยาง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1กิจกรรมวันมาฆบูชา การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) การประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 /
หลักฐานอ้างอิง
          กิจกรรมวันมาฆบูชา การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) การประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565