แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเเสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ในหลักปฏิบัติ "ไม่ทำบาปทั้งปวง ทำกุศล ทำจิตใจให้ผ่องใส"เพื่อเเสดงความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

/
2

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ดำเนินการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อสรุปผลการประเมินเพื่อจัดทำข้อมูลและนำผลการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ไปใช้พัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป

/
3

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสภมอภาคกลุ่มช่วงรอยต่อ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายๆละ ๘๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

/
4

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

/
5

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ดำเนินการจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และประเมินสัมฤทธิผลชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Open Market เพื่อฝึกทักษะอาชีพของผู้เรียนในอนาคต

/
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเเสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ในหลักปฏิบัติ "ไม่ทำบาปทั้งปวง ทำกุศล ทำจิตใจให้ผ่องใส"เพื่อเเสดงความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี


          

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ดำเนินการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อสรุปผลการประเมินเพื่อจัดทำข้อมูลและนำผลการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ไปใช้พัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป


          

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสภมอภาคกลุ่มช่วงรอยต่อ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายๆละ ๘๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น


          

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ดำเนินการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕


          

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ดำเนินการจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และประเมินสัมฤทธิผลชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Open Market เพื่อฝึกทักษะอาชีพของผู้เรียนในอนาคต