แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนปากจาบวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา เป็นตัวแทน คุณลำพอง แจ่มเพ็ง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนปากจาบวิทยาที่เรียนดี มีฐานะยากจน และมีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน 6 ทุน ทุนละ 500 บาท  ทางโรงเรียนปากจาบวิทยา ขอขอบคุณ คุณลำพอง แจ่มเพ็ง มา ณ โอกาสนี้

/
2

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา เป็นผู้แทนกองทุนเจดีย์(JD) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 4 ทุน ทุนละ 1,500 บาท  ทางโรงเรียนปากจาบวิทยาขอขอบคุณกองทุนเจดีย์(JD) ที่เมตตาและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน มา ณ โอกาสนี้

/
3

   วันที่ 1 มีนาคม 2566 โรงเรียนปากจาบวิทยา ดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 45 ทุน การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

/
4

     วันที่ 1 มีนาคม 2566 นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา นำเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่บ้านปากจาบ หมู่ 9 ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เพื่อเยี่ยมบ้าน นายปิยวัช มั่นคง และนายอานนท์ นุชนวล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากจาบวิทยา เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาและการสงเคราะห์

/
5

     วันที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนปากจาบวิทยา ดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (์NT:National Test) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา เป็นตัวแทน คุณลำพอง แจ่มเพ็ง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนปากจาบวิทยาที่เรียนดี มีฐานะยากจน และมีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน 6 ทุน ทุนละ 500 บาท  ทางโรงเรียนปากจาบวิทยา ขอขอบคุณ คุณลำพอง แจ่มเพ็ง มา ณ โอกาสนี้


          

     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา เป็นผู้แทนกองทุนเจดีย์(JD) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 4 ทุน ทุนละ 1,500 บาท  ทางโรงเรียนปากจาบวิทยาขอขอบคุณกองทุนเจดีย์(JD) ที่เมตตาและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน มา ณ โอกาสนี้


          

   วันที่ 1 มีนาคม 2566 โรงเรียนปากจาบวิทยา ดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 45 ทุน การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ


          

     วันที่ 1 มีนาคม 2566 นางสถาพร วัชรชัยสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจาบวิทยา นำเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่บ้านปากจาบ หมู่ 9 ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เพื่อเยี่ยมบ้าน นายปิยวัช มั่นคง และนายอานนท์ นุชนวล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปากจาบวิทยา เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาและการสงเคราะห์


          

     วันที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนปากจาบวิทยา ดำเนินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (์NT:National Test) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565