แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 10 มีนาคม 2566 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2565 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการสนับสนุนค่าใช้จายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

/
2

วันที่ 13 มีนาคม 2566 คณะกรรมการระดับสนามสอบ (ประธานสนามสอบและกรรมการ) สนามสอบโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประชุมออนไลน์ Video Conference (ด้วยโปรแกรม Webex) การบริหารการจัดการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแนวทางในการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 อย่างเป็นธรรมและความโปร่งใสในการจัดสอบครั้งนี้ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

/
3

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ พร้อมคณะกรรมการ ดำเนินการทดสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT (National Test) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ด้านความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านภาษาไทย

/
4

เมื่อ วันที่ 13 มีนาคม 2566 นำโดย นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญลุงพระราชทานและทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านสามหลังพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 10 มีนาคม 2566 โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2565 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการสนับสนุนค่าใช้จายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)


          

วันที่ 13 มีนาคม 2566 คณะกรรมการระดับสนามสอบ (ประธานสนามสอบและกรรมการ) สนามสอบโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประชุมออนไลน์ Video Conference (ด้วยโปรแกรม Webex) การบริหารการจัดการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแนวทางในการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 อย่างเป็นธรรมและความโปร่งใสในการจัดสอบครั้งนี้ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย


          

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ พร้อมคณะกรรมการ ดำเนินการทดสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT (National Test) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ด้านความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านภาษาไทย


          

เมื่อ วันที่ 13 มีนาคม 2566 นำโดย นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญลุงพระราชทานและทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านสามหลังพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ