แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

สรุปรายงานกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

/
2

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการในวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ.2566

/
3

ประชุมวิชาการ วางแผน การจัดทำค่ายพัฒนาศักยภาพภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

สรุปรายงานกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566


          

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการในวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ.2566


          

ประชุมวิชาการ วางแผน การจัดทำค่ายพัฒนาศักยภาพภาษาไทยและภาษาอังกฤษ