แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมนิเทศ การจัดการเรียนการสอนและติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลง (PA) ครั้งที่ 1/2566

/
2

กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาวัดบางอำพันธ์

/
3

การประเมินคุณภาพผู้เรียน  (National  Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา  2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมนิเทศ การจัดการเรียนการสอนและติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลง (PA) ครั้งที่ 1/2566


          

กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนาวัดบางอำพันธ์


          

การประเมินคุณภาพผู้เรียน  (National  Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา  2565