แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านตาล
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดบางอำพันธ์

/
2

- เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

/
หลักฐานอ้างอิง
          

- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดบางอำพันธ์


          

- เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566