แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านตาล
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดบางอำพันธ์

/
2

- เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

/
3-ทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ National Test : NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 /
4-มอบทุนการศึกษานักเรียน (กลุ่มรอยต่อ) จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) /
5-มอบทุนการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 /
6กิจกรรมมอบวุฒิบัตร และปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 /
หลักฐานอ้างอิง
          

- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดบางอำพันธ์


          

- เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566


          -ทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ National Test : NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
          -มอบทุนการศึกษานักเรียน (กลุ่มรอยต่อ) จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
          -มอบทุนการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
          กิจกรรมมอบวุฒิบัตร และปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565