แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ เครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร

วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนหนองกกสามัคคี

/
2

การเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2565 วันที่ 3 มีนาคม 2566  ณ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)

/
3

      วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (การประกันคุณภาพภายใน) ประกอบด้วย นายสวัสดิ์  แก้วยะรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) นายสัมฤทธิ์  แนวสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น นางสุกัญญา  ประทุมวงศ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ นายสยาม  ไพสันเทียะ และนางสาวกิตติยา  บุญกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) ได้เข้าประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล)

        โรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ เครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านเพชร

วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนหนองกกสามัคคี


          

การเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2565 วันที่ 3 มีนาคม 2566  ณ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)


          

      วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (การประกันคุณภาพภายใน) ประกอบด้วย นายสวัสดิ์  แก้วยะรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) นายสัมฤทธิ์  แนวสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น นางสุกัญญา  ประทุมวงศ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ นายสยาม  ไพสันเทียะ และนางสาวกิตติยา  บุญกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) ได้เข้าประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล)

        โรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้