แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนหนองกกสามัคคี
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม  2566 โรงเรียนหนองกกสามัคคี นำโดย นายวินชัย  สุจา  รักษาการ  ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกกสามัคคี เป็นประธานสนามสอบ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2565  

/
2

วันอังคารที่ 21 มีนาคม  2566  โรงเรียนหนองกกสามัคคี ดำเนินประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายวินชัย  สุจา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกกสามัคคี เป็นประธานในการประเมิน พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประเมินเพื่อปรึกษาหารือ ในการดำเนินงานในเรื่องระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองกกสามัคคี

/
3

วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 โรงเรียนหนองกกสามัคคี จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในวันสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมี นายวินชัย  สุจา  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกกสามัคคี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ร่วมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนร่วมแสดงความยินดี

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม  2566 โรงเรียนหนองกกสามัคคี นำโดย นายวินชัย  สุจา  รักษาการ  ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกกสามัคคี เป็นประธานสนามสอบ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2565  


          

วันอังคารที่ 21 มีนาคม  2566  โรงเรียนหนองกกสามัคคี ดำเนินประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายวินชัย  สุจา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกกสามัคคี เป็นประธานในการประเมิน พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประเมินเพื่อปรึกษาหารือ ในการดำเนินงานในเรื่องระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองกกสามัคคี


          

วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 โรงเรียนหนองกกสามัคคี จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในวันสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยมี นายวินชัย  สุจา  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกกสามัคคี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ร่วมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนร่วมแสดงความยินดี