แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 9 มีนาคม 2566 "ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ครั้งที่ 1/2566"

/
2

วันที่ 13-16 มีนาคม 2566 "สอบปลายปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565"

/
3

วันที่ 15 มีนาคม 2565 "ประเมินคุณภาพเรียน  NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565"

/
4

วันที่ 23 มีนาคม 2566 "การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (ภายใน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาษา 2565"

/
5

วันที่ 24 มีนาคม 2566 "ปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร ป.6 ปีการศึกษา 2565"

/
6วันที่ 27 มีนาคม 2566 "ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 /
7วันที่ 29 มีนาคม 2566 "ประชุมผู้ปกครองนักเรียน" /
8วันที่ 31 มีนาคม 2566 "ทำบุญโรงเรียน" /
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 9 มีนาคม 2566 "ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) ครั้งที่ 1/2566"


          

วันที่ 13-16 มีนาคม 2566 "สอบปลายปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565"


          

วันที่ 15 มีนาคม 2565 "ประเมินคุณภาพเรียน  NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565"


          

วันที่ 23 มีนาคม 2566 "การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (ภายใน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาษา 2565"


          

วันที่ 24 มีนาคม 2566 "ปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร ป.6 ปีการศึกษา 2565"


          วันที่ 27 มีนาคม 2566 "ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2566
          วันที่ 29 มีนาคม 2566 "ประชุมผู้ปกครองนักเรียน"
          วันที่ 31 มีนาคม 2566 "ทำบุญโรงเรียน"