แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนหัวสระวิทยา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมวันมาฆบูชา

/
2

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

/
3

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2565

/
4

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565

/
5

จัดสอบระดับสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

/
6

วันที่ 20 มีนาคม 2566 โรงเรียนหัวสระวิทยา นำโดยนายพิเชษฐ์  แสงจักร์ ผู้อำนวยการ นายสมชาย ปลัดสังข์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต “กิจกรรมการลอยตัว” ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ณ สวนน้ำแม่ฟุ้ง อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 15 คน

/
7

วันที่ 21 มีนาคม 2566 โรงเรียนหัวสระวิทยา นำโดยนายพิเชษฐ์  แสงจักร์ ผู้อำนวยการ นายสมชาย ปลัดสังข์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  (Open House) โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนหัวสระวิทยา โดยในงานจะประกอบด้วยนิทรรศการผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ โรงเรียนหัวสระวิทยา

/
8

ปัจฉิม ประจำปีการศึกษา 2565 

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมวันมาฆบูชา


          

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง


          

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2565


          

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565


          

จัดสอบระดับสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565


          

วันที่ 20 มีนาคม 2566 โรงเรียนหัวสระวิทยา นำโดยนายพิเชษฐ์  แสงจักร์ ผู้อำนวยการ นายสมชาย ปลัดสังข์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต “กิจกรรมการลอยตัว” ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ณ สวนน้ำแม่ฟุ้ง อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 15 คน


          

วันที่ 21 มีนาคม 2566 โรงเรียนหัวสระวิทยา นำโดยนายพิเชษฐ์  แสงจักร์ ผู้อำนวยการ นายสมชาย ปลัดสังข์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  (Open House) โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนหัวสระวิทยา โดยในงานจะประกอบด้วยนิทรรศการผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ โรงเรียนหัวสระวิทยา


          

ปัจฉิม ประจำปีการศึกษา 2565