แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านหนองดง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

        วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

นำโดยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 กำหนดการบริหารจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

  โดยมี นางแตงอ่อน  อารีญาติ ประธานสนามสอบ นางสาวจตุพร  ชัยมีแรง ครูโรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ และนางสาวอุไรวรรณ พิรุณ ครูโรงเรียนบ้านหนองดง เป็นกรรมการคุมสอบ เป็นไปตามความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์

/
2

  วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 นำโดยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดง คณะครู และบุคลาการทางการศึกษา ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช. พื้นที่ อบต.หัวทะเล) และองค์การบิหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้จัดกิจกรรมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต “กิจกรรมการลอยตัว” เพื่อสอนและฝึกให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะและวิธีเอาตัวรอดที่เกิดจากการประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ซึ่งได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ณ สวนน้ำเทพสถิตวิวล์ (สวนน้ำแม่ฟุ้ง) อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

        วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

นำโดยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 กำหนดการบริหารจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

  โดยมี นางแตงอ่อน  อารีญาติ ประธานสนามสอบ นางสาวจตุพร  ชัยมีแรง ครูโรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ และนางสาวอุไรวรรณ พิรุณ ครูโรงเรียนบ้านหนองดง เป็นกรรมการคุมสอบ เป็นไปตามความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์


          

  วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 นำโดยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดง คณะครู และบุคลาการทางการศึกษา ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช. พื้นที่ อบต.หัวทะเล) และองค์การบิหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้จัดกิจกรรมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต “กิจกรรมการลอยตัว” เพื่อสอนและฝึกให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะและวิธีเอาตัวรอดที่เกิดจากการประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ซึ่งได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล ณ สวนน้ำเทพสถิตวิวล์ (สวนน้ำแม่ฟุ้ง) อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ