แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านละหานค่าย
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  ประจำปีการศึกษา 2565

/
2

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ครูโรงเรียนบ้านละหานค่าย ได้เป็นกรรมการคุมสอบในการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT: National Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คณะครูโรงเรียนบ้านละหานค่าย ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองจาน โรงเรียนบ้านหัวหนอง บ้านท่าศิลา และโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ ได้เป็นวิทยากร การจัดกิจกรรมการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  ประจำปีการศึกษา2565 ระหว่างวันที่ 16-17  มีนาคม 2566   ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองจาน

/
3

วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566  โรงเรียนบ้านละหานค่าย มอบเงินอุดหนุนโครงการแนวโน้มการเรียนต่อ ภาคเรียนที่ ๒        ปีการศึกษา ๒๕๖๕

/
หลักฐานอ้างอิง
          

คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  ประจำปีการศึกษา 2565


          

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ครูโรงเรียนบ้านละหานค่าย ได้เป็นกรรมการคุมสอบในการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT: National Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คณะครูโรงเรียนบ้านละหานค่าย ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองจาน โรงเรียนบ้านหัวหนอง บ้านท่าศิลา และโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ ได้เป็นวิทยากร การจัดกิจกรรมการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  ประจำปีการศึกษา2565 ระหว่างวันที่ 16-17  มีนาคม 2566   ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองจาน


          

วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566  โรงเรียนบ้านละหานค่าย มอบเงินอุดหนุนโครงการแนวโน้มการเรียนต่อ ภาคเรียนที่ ๒        ปีการศึกษา ๒๕๖๕