แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนโป่งขุนเพชร
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นำโดยนายทศพลสมขุนทด พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 75 ทุน

/
2

    วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นำโดยนายทศพล สมขุนทด คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มอบทุนการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 ทุน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ สมัครเรียน ค่าเดินทางในการสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นำโดยนายทศพลสมขุนทด พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 75 ทุน


          

    วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นำโดยนายทศพล สมขุนทด คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มอบทุนการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 13 ทุน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ สมัครเรียน ค่าเดินทางในการสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น