แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านดอนกอก
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

1. เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

3. กิจกรรมเข้าค่าลูกเสือ ปีการศึกษา 2566

/
21.ดำเนินการมอบทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) /
31.กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2565 2. เข้าร่วมโครงการ การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ ของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ของเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหวปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 3. เข้าร่วมโครงการ การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ ของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ของเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหวปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 4. โรงเรียนบ้านดอนกอกจัดกิจกรรมตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-2 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี /
41.โรงเรียนบ้านดอนกอกจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ณ โรงเรียนบ้านดอนกอก /
51.การประชุมคณะครูและ บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ 2.การประชุมคณะครูและ บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ /
หลักฐานอ้างอิง
          

1. เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

3. กิจกรรมเข้าค่าลูกเสือ ปีการศึกษา 2566


          1.ดำเนินการมอบทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
          1.กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2565 2. เข้าร่วมโครงการ การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ ของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ของเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหวปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 3. เข้าร่วมโครงการ การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ ของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ของเครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหวปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 4. โรงเรียนบ้านดอนกอกจัดกิจกรรมตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-2 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
          1.โรงเรียนบ้านดอนกอกจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ณ โรงเรียนบ้านดอนกอก
          1.การประชุมคณะครูและ บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ 2.การประชุมคณะครูและ บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒