แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

รายงานข้อมูลสารสนเทศ  ประจำเดือนกุมภาพันธ์

/
2

รายงานข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เดือนมีนาคม

/
หลักฐานอ้างอิง
          

รายงานข้อมูลสารสนเทศ  ประจำเดือนกุมภาพันธ์


          

รายงานข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ เดือนมีนาคม