แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านวังกะทะ
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

วันที่ 2-3 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือเพชรรัชต์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นำโดยคณะผู้บริหาร นายภูริช ผ่องแผ้ว ผอ.รร.บ้านวังกะทะ นายพิภัช พรมอ้น รอง ผอ.รร.บ้านวังกะทะ พร้อมคณะครูทุกท่าน

/
2

วันที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านวังกะทะจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

/
3

ภาพบรรยากาศ สอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านวังกะทะ จัดสอบระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.3

/
4

โรงเรียนบ้านวังกะทะ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา)

/
หลักฐานอ้างอิง
          

วันที่ 2-3 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ของลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือเพชรรัชต์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นำโดยคณะผู้บริหาร นายภูริช ผ่องแผ้ว ผอ.รร.บ้านวังกะทะ นายพิภัช พรมอ้น รอง ผอ.รร.บ้านวังกะทะ พร้อมคณะครูทุกท่าน


          

วันที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านวังกะทะจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565


          

ภาพบรรยากาศ สอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านวังกะทะ จัดสอบระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.3


          

โรงเรียนบ้านวังกะทะ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา)