แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

นางธิติพร ศรีจันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน นางพิมลรัตน์ ทองไพรวรรณ นางสาวกิจรัตนดา จันทนะมูลตรี และนางสาวอภิรมย์ อำนาจ ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (อนุบาลปีที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566

/
2

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นางธิติพร ศรีจันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน นางพิมลรัตน์ ทองไพรวรรณ นางสาวสุพรรษา นากแก้ว  นางสาวอภิรมย์ อำนาจ และ นายธนาทิน จำบัวขาว ได้ดำเนินการมอบทุนปัจจัยนักเรียนยากจน  จำนวน 63 ทุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และ ทุนเสมอภาค กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ จำนวน 11 ทุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

/
3

นางธิติพร ศรีจันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 48 คน ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน

/
4

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดย นายไพโรจน์ เคนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งนางสาวอัญญ์ณิตา ต่อสกุล ศึกษานิเทศก์ และ นางอุษณีย์ แคงสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด

/
5

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นางพิมลรัตน์ ทองไพรวรรณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประธานสนามสอบ พร้อมด้วยคณะกรรมการคุมสอบ  ได้ดำเนินการสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เพื่อตรวจสอบความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นางสาวอัญญ์นิตา ต่อสกุล ศึกษานิเทศก์ ประจำเครือข่ายไทรทอง ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านหัวสะพาน

/
6

เมื่อวันพุธที่ 22  มีนาคม 2566 นำโดย นางธิติพร ศรีจันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบทุนการศึกษานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

/
หลักฐานอ้างอิง
          

นางธิติพร ศรีจันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน นางพิมลรัตน์ ทองไพรวรรณ นางสาวกิจรัตนดา จันทนะมูลตรี และนางสาวอภิรมย์ อำนาจ ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (อนุบาลปีที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566


          

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นางธิติพร ศรีจันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน นางพิมลรัตน์ ทองไพรวรรณ นางสาวสุพรรษา นากแก้ว  นางสาวอภิรมย์ อำนาจ และ นายธนาทิน จำบัวขาว ได้ดำเนินการมอบทุนปัจจัยนักเรียนยากจน  จำนวน 63 ทุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และ ทุนเสมอภาค กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ จำนวน 11 ทุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


          

นางธิติพร ศรีจันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 48 คน ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน


          

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดย นายไพโรจน์ เคนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งนางสาวอัญญ์ณิตา ต่อสกุล ศึกษานิเทศก์ และ นางอุษณีย์ แคงสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด


          

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นางพิมลรัตน์ ทองไพรวรรณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประธานสนามสอบ พร้อมด้วยคณะกรรมการคุมสอบ  ได้ดำเนินการสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เพื่อตรวจสอบความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นางสาวอัญญ์นิตา ต่อสกุล ศึกษานิเทศก์ ประจำเครือข่ายไทรทอง ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านหัวสะพาน


          

เมื่อวันพุธที่ 22  มีนาคม 2566 นำโดย นางธิติพร ศรีจันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบทุนการศึกษานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565