แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมงานวิชาการ

/
2

กิจกรรมงานบริหารทั่วไป

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมงานวิชาการ


          

กิจกรรมงานบริหารทั่วไป