แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

โรงเรียนบ้านท่าโป่ง  รายงานข้อมูลกิจกรรมภายในเดือน  มกราคม พ.ศ.2566 

/
2งานปัจฉิมนิเทศ /
หลักฐานอ้างอิง
          

โรงเรียนบ้านท่าโป่ง  รายงานข้อมูลกิจกรรมภายในเดือน  มกราคม พ.ศ.2566 


          งานปัจฉิมนิเทศ