แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านปากดง ปีการศึกษา 2565

/
2

โรงพยาบาลอำเภอหนองบัวระเหว ได้ออกหน่วยบริการอุดร่องฟัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากดง ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน 34คน

/
3

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6คน ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร และบายศรีสู่ขวัญ

/
หลักฐานอ้างอิง
          

ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านปากดง ปีการศึกษา 2565


          

โรงพยาบาลอำเภอหนองบัวระเหว ได้ออกหน่วยบริการอุดร่องฟัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากดง ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน 34คน


          

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6คน ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร และบายศรีสู่ขวัญ