แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ (Information Report Center : IRC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประจำเดือน มีนาคม 2566
โรงเรียนบ้านหนองตานา
ที่ เรื่อง ประเภทของงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานวิชาการ งานนโยบาย
1

กิจกรรมเดินทางไกล สำหรับลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนบ้านหนองตานา

/
2

โรงเรียนบ้านหนองตานาดำเนินการรายงานค่าอาหารกลางวัน,ดำเนินการรายงานแจกอาหารเสริมนมประจำเดือนมีนาคม และดำเนินมอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

/
3

โรงเรียนบ้านหนองตานา ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมีนาคม

/
4

ฝ่ายทันตกรรม รพ.หนองบัวระเหว ออกมาตรวจสุขภาพฟัน นักเรียนชั้น ป. 4-6

/
หลักฐานอ้างอิง
          

กิจกรรมเดินทางไกล สำหรับลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนบ้านหนองตานา


          

โรงเรียนบ้านหนองตานาดำเนินการรายงานค่าอาหารกลางวัน,ดำเนินการรายงานแจกอาหารเสริมนมประจำเดือนมีนาคม และดำเนินมอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)


          

โรงเรียนบ้านหนองตานา ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมีนาคม


          

ฝ่ายทันตกรรม รพ.หนองบัวระเหว ออกมาตรวจสุขภาพฟัน นักเรียนชั้น ป. 4-6